Algemene voorwaarden

 

Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden: Yoni van de Wal –  DONE! by Yoni.  Vestigingsplaats Oirschot, Boterwijksestraat 19. Opdrachtgever: De persoon of het bedrijf dat de overeenkomst of opdracht aan gaat met DONE! by Yoni. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en DONE! by Yoni, tenzij hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Elke overeenkomst of opdracht bevat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met prijs en betalingswijze. Prijzen zijn exclusief BTW. Opdrachten komen tot stand door aanvaarding van de opdrachtgeven via digitaal of schriftelijk akkoord. Opdrachtnemer dient deze ook akkoord te geven.
 2. Wanneer opdrachtgever een opdracht annuleert na een overeengekomen akkoord is opdrachtgever een bedrag van €200,- verschuldigd exclusief BTW.
 3. Betalingen dient voldaan te zijn binnen 8 werkdagen na factuurdatum op bankrekening welke door opdrachtnemer is aangewezen. Opdrachtnemer heeft het recht om dienstverlening per direct te stoppen wanneer niet op tijd door opdrachtgever aan deze verplichting wordt voldaan. Alle kosten die voortkomen uit het niet, niet op tijd of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van ene verplichting uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zoals kosten voor sommatie, opzegging, incasso, deurwaarder, advocaat en procureur. Deze kosten worden door de opdrachtnemer en opdrachtgever gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 350,-. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen. De opdrachtnemer hoeft geen gevolgschade te vergoeden en is niet aansprakelijk voor schade door nalatigheden, typefouten en dergelijke ten gevolge van storingen in de door de opdrachtnemer gebruikte apparatuur. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele datalekken.
 5. Bij het niet nakomen van verplichtingen door overmacht door bijvoorbeeld storingen in apparatuur of software, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor geleden schade.
 6. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.
 7. Opdrachtnemer mag wijzigingen in deze algemene voorwaarden brengen. Deze zal zij tijdig aan opdrachtgever toezenden.
 8. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomst worden eerst tussen beide partijen in overleg opgelost. Lukt dit niet zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechter. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 9. Meerwerk valt niet onder de prijs die is overeengekomen. Ook wanneer er feitelijk meer werkzaamheden zijn verricht dan afgesproken vallen deze onder meerwerk.
 10. Opdrachtgever verleent zijn medewerking en zal tijdig nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Zijn deze niet tijdig of onvolledig tot beschikking van opdrachtnemer, is zij bevoegd de overeenkomst op te schorten. Kosten die heruit voortkomen zijn voor opdrachtgever.
 11. DONE! by Yoni heeft het recht de tarieven te wijzigen.